Tietosuoja-

periaatteet

Oy Eli Lilly Finland Ab (”Lilly”) noudattaa henkilötietojen asiallista suojausperiaatetta kerätessään ja käsitellessään niin terveydenhoitoalalla työskentelevien kuin muidenkin henkilöiden henkilötietoja. Lilly kunnioittaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa ja noudattaa kaikessa toiminnassaan henkilötietolaissa (523/1999) ja muussa lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

 

Lilly kerää ja käsittelee terveydenhoitoalalla työskentelevien henkilöiden ja muiden yhteistyökumppaneidensa henkilötietoja, joihin voivat kuulua mm. henkilön nimi, ammatti, erikoistumisala, lääkärin sv-numero, terveydenhoitoyksikkö, toimipaikan puhelinnumero, telefaxnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite. Lilly saattaa kerätä tietoja myös mm. Lillyn lääke-edustajien ja terveydenhoitoalalla työskentelevien henkilöiden yhteydenpidosta, potilasmääristä, aseman määrittelystä, tietoa raportoiduista lääkkeiden haittavaikutuksista sekä tiedot toimitetuista lääkenäytteistä. Potilastietomääriä ei voida yhdistää hoidettuihin potilaisiin. Lilly ei kerää tai käsittele arkaluontoisia henkilötietoja, ellei rekisteröity ole antanut siihen nimenomaista suostumusta.

 

Lilly on hankkinut osan yllä mainituista henkilötiedoista IMS Health Technology Solutions Finland Oy:n ylläpitämästä rekisteristä, josta se luovuttaa näitä tietoja Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksille.

 

Lilly voi käsitellä henkilötietoja ottaakseen yhteyttä terveydenhoitoalalla työskenteleviin henkilöihin lääkeinformaation toimittamiseksi ja muuhun terveydenhuollon ammattilaisten ja muiden Lillyn yhteistyökumppaneiden väliseen yhteydenpitoon. Lilly käsittelee henkilötietoja myös varmistaakseen noudattavansa sitä velvoittavia lakeja ja säännöksiä ja mahdollisten terveydenhoitoalalla työskentelevien henkilöiden palkkioiden maksujärjestelyihin (ml. henkilötunnus) niissä tapauksissa, joissa Lillyllä ja rekisteröidyillä on palkkionmaksun perustava asianosaissuhde.

 

Lilly voi luovuttaa ja siirtää henkilötietoja maailmanlaajuisen Eli Lilly -konsernin sisällä siltä osin kuin luovutus tai siirto on tarpeellista yllä mainittujen käyttötarkoitusten johdosta, lääkkeiden haittavaikutuksiin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, lakien ja määräysten noudattamiseksi tai jos luovutus tai siirto on tärkeän yleisen edun turvaamiseksi tarpeen. Lisäksi Lilly voi luovuttaa ja siirtää henkilötietoja tytär- ja konserniyhtiöilleen Yhdysvaltoihin niiden tarkoitusten johdosta, jotka on kuvattu Lillyn Privacy Shield -ilmoituksessa. Lilly voi myös luovuttaa ja siirtää henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen (myös EU/ETA:n ulkopuolelle), jotka keräävät ja käsittelevät henkilötietoja Lillyn puolesta. Lilly edellyttää, että nämä tahot sitoutuvat sopimuksin turvaamaan tietosuojan riittävän tason.

Lilly ja Eli Lilly -konserni ovat pyrkineet estämään asianmukaisin toimenpitein uhat, jotka koskevat asiatonta ja luvatonta pääsyä henkilötietoihin sekä niiden sopimatonta käsittelyä. Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattuja muun muassa palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.

 

Siirtäessään henkilötietoja USA:ssa sijaitseville Lillyn tytäryhtiöille tai muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille, Lilly ja sen USA:ssa sijaitsevat tytär- ja konserniyhtiöt noudattavat Yhdysvaltojen kauppaministeriön asettamaa EU:n ja USA:n välistä Privacy Shield -järjestelyä EU:n jäsenvaltioista peräisin olevien henkilötietojen keräämiseen, käyttämiseen ja säilyttämiseen liittyen.

 

Lisätietoja siitä, miten Lilly-yhtiöt käsittelevät EU:sta peräisin olevia henkilötietoja USA:ssa löytyy Lillyn Privacy Shield -ilmoituksesta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.lilly.com/privacy.aspx.

 

Lilly voi täydentää, poistaa ja korjata yllä mainittuja henkilötietoja joko oma-aloitteisesti tai terveydenhoitoalalla työskentelevän henkilön tai muun yhteistyökumppanin pyynnöstä. Mikäli terveydenhoitoalalla työskentelevä henkilö tai muu Lillyn yhteistyökumppani haluaa tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on kerätty Lillyn henkilörekistereihin, tulee tarkastuspyyntö lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

 

Oy Eli Lilly Finland Ab

Laajalahdentie 23

00330 Helsinki

 

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa: Laajalahdentie 23, Helsinki, jossa myös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaiset rekisteriselosteet ovat nähtävissä. Lilly voi ilman etukäteisilmoitusta muuttaa näitä henkilötietojen tietosuojaperiaatteita.

11/2016